El 13 de abril del 2005 se publicó al BOPA (núm. 33, año 17) el Reglamento de gestores privados de residuos, aplicado a las empresas que realizan o quieran realizar la gestión de residuos, ya sea transporte, almacenamiento o tratamiento de residuos.

Se considera gestión, la recogida, exportación, la valorización, almacenamiento, la comercialización, la eliminación de residuos y la vigilancia de estas operaciones.

Transport

Emmagatzematge

Tractament

Descripció

010408

010408

010408

Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en el codi 010407

010413

010413

010413

Residus del tallament i la serrada de pedra diferents dels esmentats en el codi 010407

020103

020103

-

Residus de teixits de vegetals

020104

-

-

Residus plàstics (excepte embalatges)

020107

020107

-

Residus de la silvicultura

020203

-

-

Materials inadequats per al consum o l’elaboració (carn, peix i altres aliments d’origen animal)

020304

-

-

Materials inadequats per al consum o l’elaboració (fruites, hortalisses, cereals, olis comestibles, cacau, cafè, te i tabac; producció de conserves; producció de llevat i extracte de llevat, preparació i fermentació de la melassa)

020501

-

-

Materials inadequats per al consum o l’elaboració (productes lactis)

020601

-

-

Materials inadequats per al consum o l’elaboració (fleca i pastisseria)

020704

-

-

Materials inadequats per al consum o l’elaboració (begudes alcohòliques i no alcohòliques (excepte cafè, te i cacau))

030105

030105

-

Serradures, encenalls, retalls, fusta, taules de partícules i fulloles diferents dels esmentats en el codi 030104*

030308

 

-

Residus procedents de la classificació de paper i cartró destinats al reciclatge

070699

070699

-

Residus no especificats en cap altra categoria

080112

080112

-

Residus de pintura i vernís diferents dels especificats en el codi 080111

080318

080318

-

Residus de tòner per a impressió diferents dels especificats en el codi 080317

120101

120101

-

Llimadures i llima de metalls ferris

120103

120103

-

Llimadures i llima de metalls no ferris

120105

120105

-

Llimalla i rebaves de plàstic

130204*

130204*

-

Olis minerals clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants

130205*

130205*

-

Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants.

130206*

130206*

-

Olis sintètics de motor, de transmissió mecànica i lubricants

130207*

130207*

-

Olis fàcilment biodegradables de motor, de transmissió mecànica i lubricants

130208*

130208*

-

Altres olis de motor, de transmissió mecànica i lubricants.

130301*

130301*

-

Olis d’aïllament i transmissió de calor que contenen PCB

130306*

130306*

-

Olis minerals clorats d’aïllament i transmissió de calor, diferents dels especificats en el codi 130301

130307*

130307*

-

Olis minerals no clorats d’aïllament i transmissió de calor

130308*

130308*

-

Olis sintètics d’aïllament i transmissió de calor

130309*

130309*

-

Olis fàcilment biodegradables d’aïllament i transmissió de calor

130310*

130310*

-

Altres olis d’aïllament i transmissió de calor

-

130701*

-

Fuel i Gasoil

-

130702*

-

Gasolina

140601*

140601*

-

Gasos CFC, HCFC, HFC

150101

150101

-

Envasos de paper i cartró

150102

150102

-

Envasos de plàstic

150103

150103

-

Envasos de fusta

150104

150104

-

Envasos metàl·lics.

150107

150107

-

Envasos de vidre

150110*

150110*

150110*

Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes substàncies

150111*

-

-

Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió buits, que contenen una matriu sòlida i porosa perillosa (per exemple amiant)

150202*

150202*

-

Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d'oli no especificats en cap altra categoria), draps de neteja i roba protectora contaminats per substàncies perilloses

160103

160103

-

Pneumàtics fora d’ús

160104*

no cal emmagatzematge ja queda implicit en el tractament

160104*

Vehicles al final de la seva vida útil

160106

160106

-

Vehicles al final de la seva vida útil que no continguin líquid ni altres components perillosos

160107*

160107*

160107*

Filtres d’oli

160111*

160111*

-

Sabates de fre que contenen amiant

160112

160112

-

Sabates de fre diferents de les especificades en el codi 160111

160113*

160113*

-

Líquids de frens

160114*

160114*

-

Anticongelants que contenen substàncies perilloses.

160115

160115

-

Anticongelants diferents dels especificats en el codi 160114.

160117

160117

-

Metalls ferrosos

160118

160118

-

Metalls no ferrosos

160119

160119

-

Plàstic

160120

160120

-

Vidre

160121*

160121*

-

Components perillosos diferents dels especificats en els codis 160107 a 160111, 160113 i 160114

160122

160122

-

Components no especificats en cap altra categoria

160199

160199

-

Residus no especificats d'una altra manera

160209*

160209*

-

Transformadors i condensadors que contenen PCB

160211*

160211*

160211*

Equips rebutjats que contenen Clorofluorocarburs, HCFC, HCF

160213*

160213*

160213*

Equips rebutjats que contenen components perillosos diferents dels especificats en els codis 160209 a 160212

160214

160214

160214

Equips rebutjats diferents dels especificats en els codis 160209 a 160213

160215*

160215*

-

Components perillosos retirats dels equips rebutjats

160216

160216

-

Components retirats d’equips rebutjats diferents dels especificats en el codi 160215

160504*

160504*

-

Gasos en recipients a pressió (inclosos halons) que contenen substàncies perilloses

160505

160505

160505

Gasos en recipients a pressió diferents dels especificats en el codi 160504

160509

160509

-

Productes químics rebutjats diferents dels especificats en els codis 160506, 160507 o 160508

160601*

160601*

-

Bateries de plom

160602*

160602*

-

Acumuladors de Ni-Cd

160603*

160603*

-

Piles que contenent mercuri

160604

160604

-

Piles alcalines (excepte 160603)

160605

160605

-

Altres piles i acumuladors

160801

160801

-

Catalitzadors usats que contenen or, plata, reni, rodi, pal·ladi, iridi o platí (excepte el codi 160807)

170101

170101

170101

Formigó

170102

170102

170102

Maons

170103

170103

170103

Teules i materials ceràmics

170107

170107

170107

Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de les especificades en el codi 170106

170201

170201

170201

Fusta

170202

170202

170202

Vidre

170203

170203

170203

Plàstic

170302

170302

170302

Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301

170401

170401

170401

Coure, bronze, llautó

170402

170402

170402

Alumini

170403

170403

170403

Plom

170404

170404

170404

Zinc

170405

170405

170405

Ferro i acer

170406

170406

170406

Estany

170407

170407

170407

Metalls mesclats

170411

170411

170411

Cables diferents als especificats en el codi 170410

170503*

170503*

 

Terra i pedres que contenen substàncies perilloses

170504

170504

170504

Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503

170601*

170601*

 

Materials d’aïllament que contenen amiant

170603*

   

Altres materials d’aïllament que consisteixen en, o contenen substàncies perilloses.

170604

170604

170604

Materials d’aïllament diferents dels especificats en els codis 170601 i 170603

170605*

170605*

 

Materials de construcció que contenen amiant

170802

170802

170802

Materials de construcció a base de guix diferents dels especificats en el codi 170801

170904

170904

170904

Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 170901, 170902 i 170903

190112

-

-

Cendres de fons de forn i escòries diferents de les especificades en el codi 190111

191201

-

-

Paper i cartró

191202

-

-

Metalls ferris

191203

-

-

Metalls no ferris

191204

-

-

plàstic i cautxú

191205

-

-

Vidre

191207

-

-

Fusta diferent de l’especificada en el codi 191206

191208

-

-

Tèxtils

191209

-

-

Minerals (per exemple, sorra, pedres)

191212

-

-

Altres residus (incloses mescles de matèries) procedents del tractament mecànic de residus diferents dels especificats en el codi 191211

200101

200101

200101

Paper i cartró

 

200102

 

Vidre

200110

200110

-

Roba

200111

200111

-

Teixits

200113

200113

-

Dissolvents

200121*

200121*

-

Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri

200123*

200123*

200123*

Equips rebutjats que contenen clorofluorocarburs.

200125

200125

-

Olis i greixos comestibles

200133*

200133*

-

Bateries i acumuladors especificats en els codis 160601, 160602 o 160603 i bateries i acumuladors sense classificar que contenen aquestes bateries.

200134

200134

-

Bateries i acumuladors diferents dels especificats en el codi 200133

200135*

200135*

200135*

Equips elèctrics i electrònics rebutjats, diferents dels especificats en els codis 200121 i que contenen components perillosos

200136

200136

200136

Equips elèctrics i electrònics rebutjats diferents dels especificats en els codis 200121, 200123 i 200135.

200138

200138

-

Fusta diferent de l’especificada en el codi 200137

200139

200139

-

Plàstics

200140

200140

-

Metalls

200199

200199

-

Altres fraccions no especificades en cap altra categoria

200201

200201

-

Residus biodegradables

200202

200202

200202

Terra i pedres

200301

200301

-

Mescles de residus municipals

200307

200307

200307

Residus voluminosos